Odporúčané očkovanie proti COVID- 19 u osôb so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 29.11.2021, v kategórii:

1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,

2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

3. s transplantáciou solídnych orgánov alebo  krvotvorných buniek

4. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou GOLD C,D

5. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

6. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,  so závažnou formou pľúcnej hypertenzie

7. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

8. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

9. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia

10. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

12. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

13. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)

14. s cirhózou pečene,

15. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

16. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

17. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

18. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)

19. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

20. so závažnými poruchami hemokoagulácie,

21. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza)

Zdroj: www.korona.gov.sk