Očkovanie proti chrípke

Napísala MUDr. Lenka Liptáková, dňa 25.12.2018, v kategórii:

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) každoročne ochorie na chrípku okolo 1 miliardy ľudí, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 –  500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 – 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými  chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdco-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.  U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií až k smrti.

 Kto by sa mal dať zaočkovať?

Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy. Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je u osôb s iným, najmä chronickým, ochorením, u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu ako aj u starších osôb ako 65 rokov.

Očkovanie je dôležité aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kontakty chorých osôb. Ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a podobne. Podľa Regionálneho úradu SZO pre Európu očkovanie v rizikovej skupine starších osôb znižuje chorobnosť o 60 % a úmrtnosť o 70 – 80 %. U zdravých ľudí je očkovanie rovnako efektívne, kedy sa chorobnosť znižuje o 70 – 90 %. Na dosiahnutie efektívneho účinku očkovania proti chrípke SZO stanovila cieľ – zaočkovanosť aspoň na úrovni 75 % v  rámci skupiny starších osôb spadajúcich medzi rizikové skupiny populácie.

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by mali byť  aj športovci, cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.

Kto by nemal byť očkovaný?

Očkované by nemali byť osoby, ktoré majú kontraindikáciu uvedenú v príbalovom letáku očkovacej látky. Očkovanie by sa malo odložiť u pacientov s horúčkovým ochorením alebo akútnou infekciou.

Očkovanie sa všeobecne neodporúča ženám v prvom trimestri tehotenstva a deťom  mladším než 6 mesiacov.

Prečo sa odporúča dať sa zaočkovať každý rok?

Hladina protilátok, ktorá sa vytvorí po očkovaní,  časom klesá a môže byť príliš nízka na to, aby poskytla ochranu aj na nasledujúci rok. Chrípkové vírusy taktiež neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí ochrániť pred zmenenými  chrípkovými vírusmi. Keďže sa chrípkový vírus mení, očkovacia látka musí byť každý rok aktualizovaná, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky.

Kedy je najvhodnejšia doba dať sa zaočkovať?

Na severnej pologuli je najvhodnejšie dať sa zaočkovať od polovice septembra do konca novembra. Ak sa očkuje neskôr, môže sa stať, že  očkovacia látka nemá dostatok času, aby zabezpečila imunitnú odpoveď.