Cenník platených služieb

Lekárske vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta

POPLATOK

Vyšetrenia na žiadosť právnických a fyzických osôb, ktoré nesledujú liečebný zámer, lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

25,00 €

Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla                                                 

36,00 €

Vyšetrenie a posúdenie spôsobilosti na prácu v zahraničí alebo štúdium v zahraničí      

32,00 €

Prehliadka pracovníkov SBS – ak je u nich požadovaná aj zbraň (zákon č. 473/2005 Z.z. a vyhláška MZ SR č. 33/306)                                                                                                      

44,00 €

Vyšetrenie na povolenie držania alebo nosenia strelnej zbrane a streliva                         

44,00 €

Vyšetrenie na vystavenie zdravotného preukazu                       

25,00 €

Predlženie platnosti zdravotného preukazu, obnova pri strate                                                  

16,00 €

Interné predoperačné vyšetrenie u kapitovaného pacienta (nehradené zdravotnou poisťovňou – viď Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.)  

35,00 €

Lekárske výkony na vlastnú žiadosť pacienta

 

EKG natočenie a popis na žiadosť pacienta, zamestnávateľa                                    

10,00 €

Podanie injekcie, očkovacej látky indikovanej iným poskytovateľom, resp. na žiadosť pacienta

1,00 €

Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta (krv, moč, výtery), alebo v prípade že odber neindikoval všeobecný lekár

2,00 €

Stanovenie CRP (C-reaktívny proteín)  (u nekapitovaného pacienta)                           

5,00 €

Vyšetrenie stolice haemoccultom   (u nekapitovaného pacienta)                             

12,00 €

Vyšetrenie odber krvi na skúšku alkoholom                                                           

31,00 €

Výplach ucha jednostranne na žiadosť pacienta                                                    

2,00 €

Administratívne výkony na vlastnú žiadosť pacienta

 

Potvrdenie prihlášky na štúdium so zhodnotením zdravotného stavu (štúdium na strednej, vysokej škole)                                                                                                                                  

6,00 €

Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť (bezinfekčnosť, sociálne účely)            

5,00 €

Vypísanie oznámenia pre komerčné poisťovne o úraze do 14 dní

12,00 €

Lekárska správa pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie       

15,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre potreby životného poistenia a pod. (za každý 1 výpis)

14,00 €

Výpis so zdravotnej dokumentácie pacienta na žiadosť pacienta

2,00 €

Vystavenie náhradného tlačiva PN a hlásení pokračovania PN pri strate, znehodnotení

3,50 €

Lekárska preventívna prehliadka, (u kapitovaných pacientov)

0,0 eur

Interné predoperačné vyšetrenie (u kapitovaných pacientov)

0,0 eur

Cenník zohľadňuje zákon č. 53/2015 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a prílohu č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z..